Obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodu Altány JL, účinné od 6. 1. 2023:Čl.I

Základní ustanovení


(1) Provozovatelem internetového obchodu Altány JL umístěného na webové stránce: www.partystany-altany.cz (dál jen „e-shop“) je:


AltanyJL s.r.o.,
IČ: 03226204,
DIČ: CZ03226204,
se sídlem: 170 00 Praha 7-Holešovice, Jablonského 640/2,
tel.:
 608 148 927, 774 512 636,
e-mail: info@altanyJL.cz(dále jen "Altány JL").

 Další kontaktní údaje o Altány JL naleznete v sekci Kontakty na < https://partystany-altany.cz/stranka/9-kontakty >

(2)            Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Altány JL a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou Altány JL a kupující. 

(3)            Kupujícím ve smyslu odstavce 2 může být spotřebitel nebo podnikatel. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující podnikatel nebo jen kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

(4) Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Altány JL a kupujícím spotřebitelem ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a včetně zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(5)            Pokud je kupujícím podnikatel, resp. jakýkoliv kupující, který není spotřebitelem, řídí se právní vztahy mezi Altány JL a podnikatelem, resp. kupujícím, který není spotřebitelem, ustanoveními těchto obchodních podmínek, zvláště pak ustanoveními určenými výslovně pro kupujícího podnikatele, z výjimkou těch ustanovení, která se naopak vztahují výslovně pouze na spotřebitele a ustanovení, z nichž i jinak vyplývá, že jsou určena pouze na ochranu spotřebitele a dále ustanoveními občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a s výjimkou zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele. 

(6)            Práva spotřebitele, jakož i jakákoliv práva z vadného plnění nelze uplatnit na dárky a jiné bonusy, které jsou kupujícímu-spotřebiteli poskytovány zcela zdarma.

(7)            Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

Čl. II

Kupní smlouva

(1)            Nabídkou, tzn. návrhem k uzavření kupní smlouvy, je umístění nabízeného zboží do eshopu. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě!“ a přijetím objednávky ze strany Altánů JL. Přijetí objednávky Altány JL neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce; toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat Altány JL nenesou odpovědnost. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody jejich smluvních stran nebo z důvodů uvedených v právních předpisech, kterými se kupní smlouva řídí. 

(2)            Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě!“,; za případné chyby při přenosu dat Altány JL nenesou odpovědnost

(3)            Altány JL si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část ještě před uzavřením kupní smlouvy, a to na základě dohody s kupujícím, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu, bude mu částka kupní ceny nebo její uhrazená část převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(4)            Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží Altány JL podle odstavce 2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je ze strany Altánů JL objednávka potvrzena kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

(5)            Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Altány JL archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Altánům JL.

(6)            Kupující při převzetí objednaného zboží obdrží zároveň daňový doklad obsahující základní údaje kupní smlouvy.

(7)            Ceny zboží jsou v e-shopu uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné. Náklady na dodání zboží (dopravné a dobírečné) se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Nelze-li tyto náklady stanovit předem, mohou být účtovány dodatečně. Aktuální platební a dodací podmínky, včetně nákladů na dodání, jsou uvedeny v sekci „Dodací podmínky“ na < https://partystany-altany.cz/stranka/11-dodaci-podminky >. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

(8)            V dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sdělí Altány JL kupujícímu údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby, údaje o své totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, možné způsoby platby, možné způsoby a předpokládaný čas dodání nebo plnění a pravidla pro vyřizování stížností.

(9)            Kupní smlouvou se Altány JL zavazují, že kupujícímu odevzdají zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Altánům JL kupní cenu. Altány JL si vyhrazují vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

(10)         Altány JL kupujícímu odevzdají zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu s kupní smlouvou. Altány JL splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

(11)         Altány JL odevzdají kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Mají-li Altány JL zboží odeslat, odevzdají zboží kupujícímu, který je podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdají Altány JL zboží okamžikem, kdy mu zboží předá dopravce.

(12)         Pokud Altány JL dodají větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

(13)         Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Altány JL zboží podle zvyklostí; není-li takových zvyklostí, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

Stejným způsobem opatří Altány JL zboží pro přepravu.

(14)         Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží. 

(15)         Právo kupujícího spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Altány JL způsobily porušením své povinnosti. Kupující spotřebitel zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího spotřebitele převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující spotřebitel zboží, ač mu s ním Altány JL umožnily nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Altány JL škodu způsobily porušením své povinnosti.

(16)         Právo kupujícího podnikatele, resp. kupujícího, který není spotřebitelem, z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující podnikatel, resp. kupující, který není spotřebitelem, musí prokázat, že uplatňovaná vada existovala již při převzetí zboží (přechodu nebezpečí škody na kupujícího). Kupující podnikatel, resp. kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu Altánům JL vytknout; pokud kupující podnikatel, resp. kupující, který není spotřebitelem, poruší tuto vytýkací povinnost, Altány JL za vadné plnění neodpovídají. (14) Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

(15)         Pokud kupující objednané a doručené zboží bezdůvodně nepřevezme a zboží bude z tohoto důvodu vráceno zpět Altánům JL, zavazuje se kupující uhradit Altánům JL vícenáklady, které v souvislosti s tím Altánům JL vznikly (balné, poštovné apod.), a které jsou stanoveny paušální částkou ve výši dvojnásobku dopravného sjednaného pro takto nepřevzaté zboží.

(16)         V případě vzniku sporu z kupní smlouvy mezi Altány JL a kupujícím spotřebitelem, je kupující spotřebitel v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u určeného orgánu, kterým je v daném případě Česká obchodní inspekce, web: https://adr.coi.cz/cs; email: adr@coi.cz. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy mezi Altány JL a kupujícím podnikatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

(17)         Uzavřená kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad obsahující podstatné náležitosti kupní smlouvy, je Altány JL archivován na dobu podle příslušných právních předpisů, a to za účelem plnění kupní smlouvy a není přístupný třetím nezúčastněným stranám. 

(18)         Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; použil-li kupující věc ještě před objevením vady; nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Altánům JL, co ještě vrátit může, a dá Altánům JL náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Čl. III

Práva z vadného plnění

(1) Altány JL odpovídají kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Altány JL nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)  se zboží hodí k účelu, který pro její použití Altány JL uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2)            Pokud je kupujícím spotřebitelem, platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(3)            Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř [24] měsíců od převzetí zboží.

Práva z vad podle tohoto odstavce se však netýkají:

a)  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d)  vyplývá-li to z povahy zboží.

(4)  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(5)  Má-li zboží vadu, z níž jsou Altány JL zavázány, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

(6)  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b)  na odstranění vady opravou zboží,

c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)  odstoupit od smlouvy.

(7)            Kupující sdělí Altánům JL, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Altánů JL; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Altány JL vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

(8)            Je-li kupujícím spotřebitel, má v případě podstatného porušení smlouvy právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Altány JL nemohou dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Altány JL nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(9)            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(10)         Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, mohou Altány JL dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou Altány JL odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

(11)         Neodstraní-li Altány JL vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítnou odstranit nebo projeví-li se vada opakovaně nebo je-li z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Altánů JL. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

(12)         Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(13)         Při dodání nového zboží vrátí kupující Altánům JL na její náklady zboží původně dodané.

(14)         Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

(15)         Zárukou za jakost se Altány JL zavazují, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V opačném případě, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce vrátí Altány JL kupujícímu kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.  

(16)         Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Altány JL, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

(17)         Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

(18)         Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Altánům JL, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat Altánům JL. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však Altánům JL možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

(19)         Další práva a povinnosti související s uplatněním reklamace jsou upravena v čl. IV těchto obchodních podmínek, které mají povahu reklamačního řádu.

Čl. IV

Právo spotřebitele odstoupit od smluv uzavřených distančním způsobem

(1)            Spotřebitel, který uzavře s Altány JL kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, tedy pomocí prostředku komunikace na dálku, má do 14 dnů právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

(2)            Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Altány JL na některém z kontaktů uvedených v kontaktech na < https://partystany-altany.cz/stranka/9-kontakty > formou jednostranného právního jednání

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro tyto účely je spotřebitel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení, který je k dispozici na < https://partystany-altany.cz/stranka/7-dokumenty-ke-stazeni >.

Použití formuláře však není povinností spotřebitele.

(3)            Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(4)            Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy podle tohoto článku, vrátí Altány JL platbu přijatou od spotřebitele po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Altány JL takto spotřebiteli vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Altány JL nabízený). Pro vrácení plateb Altány JL použijí stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak; s tím, že spotřebiteli tím v žádném případě nevzniknou další náklady.

(5)            V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku je spotřebitel povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese uvedené v čl. I odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

(6)            V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši, která se může rovnat ceně takto vráceného zboží.

(7)            V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku odpovídá spotřebitel pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(8)            Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

(9)            Pokud již není možné, aby spotřebitel vrátil Altánům JL zboží podle odstavce 4 (zboží bylo zničeno, spotřebováno apod.), je spotřebitel povinen poskytnout Altánům JL peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, mohou Altány JL uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu s tím, že Altány JL v takovém případě vrátí spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. Altány JL jsou povinny vzniklou škodu spotřebiteli prokázat. 

(10)         Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

(11)         Ustanovení odstavce 8 až 10 platí i pro podnikatele a kupujícího, který není spotřebitelem.

(12)         Kupující spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozí věty, prokáží-li Altány JL, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Čl. V

Reklamační řád

(1)            Ustanovení reklamačního řádu upravují postup reklamace při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu u Altánů JL. 

(2)            Ustanovení reklamačním řádu mají přednost před ostatními ustanoveními obchodních podmínek. 

(3)            Jako doklad o záruce (záruční list) vystavují Altány JL ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad v podobě faktury, nebo prodejky (dále jen „záruční list“). V záručním listě jsou uvedeny veškeré údaje pro uplatnění záruky. Na žádost kupujícího poskytnou Altány JL záruku písemnou formou. 

(4)            Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(5)            Délka záruční doby je upravena v čl. III odst. 3 těchto obchodních podmínek, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, tj. zboží poškozené, použité, nekompletní apod., taková charakteristika je vždy uvedena u zboží, není-li uvedena, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní. 

(6)            V případě použitého zboží Altány JL neodpovídají za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla zboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem a do 3 měsíců kupujícím podnikatelem, resp. kupujícím, který není spotřebitelem. Tuto dobu uvedou Altány JL v dokladu o prodeji zboží a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(7)            Kupující může zboží reklamovat osobně, nebo odeslat na adresu uvedenou v kontaktech na < https://partystany-altany.cz/stranka/9-kontakty >. Pokud bude kupující zboží reklamovat osobně, je nutné domluvit termín osobního uplatnění na tel.: 608 148 927 nebo 774 512 636 nebo na e-mailu: info@altayJL.cz. Pokud je v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku. 

(8)            Pokud bude reklamované zboží odesíláno na adresu Altánů JL nebo na adresu autorizovaného servisu, měl by jej kupující důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

(9)            Kupující, který je podnikatelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitel, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

(10)         Altány JL negarantují plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Altánů JL neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Altány JL u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

(11)         Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

(12)         Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Altány JL výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

(13)         Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady se doporučuje písemná forma.

(14)         V případě, že bude reklamace zamítnuta a kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího, resp. na základě uzavřené servisní smlouvy.

(15)         Altány JL mají právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

(16)         Pokud je kupující spotřebitelem, rozhodnou Altány JL o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Altány JL vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem; takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Uvedené lhůty neplatí ve vztahu ke kupujícímu podnikateli, resp. kupujícímu, který není spotřebitelem, v tomto případě bude o reklamaci rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

(17)         Altány JL vydají, kupujícími, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění bude předáno ihned. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

(18)         Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

(19)         Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

(20)         Po vyřízení reklamace Altány JL upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, zprávou SMS, nebo e-mailem. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení jsou Altány JL oprávněny účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Čl. VI

Ochrana osobních údajů

(1) Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(2) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

(3) Kontaktují-li Altány JL kupujícího spotřebitele ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí Altány JL kupujícímu spotřebiteli na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti. Nabídku učiněnou během hovoru podle předchozí věty Altány JL potvrdí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Kupující spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

(1) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují Altány JL prostřednictvím elektronické adresy AltanyJL@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. (2) Altány JL jsou oprávněny k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(3)            Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

(4)            Označením zaškrtávacího pole u prohlášení ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a uzavřením kupní smlouvy odesláním objednávky klinutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě!“, kupující potvrzuje, že měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o právech vznikajících z vadného plnění, práv ze záruky a podmínkami pro jejich uplatnění a ustanovení o možnostech odstoupení od kupní smlouvy a s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí uzavřená kupní smlouva, se seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Stejně tak kupující potvrzuje, že se seznámil s Návodem k použití, který je v elektronické podobě k dispozici na <http://www.partystany-altany.cz/Dokumenty-ke-stazeni.html > a s Bezpečnostními předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu párty stanů, altánů a prodejních stánku, které jsou v elektronické podobě k dispozici na <http://www.partystany-altany.cz/Dokumenty-kestazeni.html >.

(5)            Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

(6)            Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(7)            Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

(8)            Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. 1. 2023 a zcela nahrazují obchodní podmínky účinné od 1. 6. 2015. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovně Altánů JL nebo elektronicky na <http://www.partystanyaltany.cz/Dokumenty-ke-stazeni.html >

V Rakovníku dne 6. 1. 2023 
Tyto obchodní podmínky jsou ke stažení zde.


Bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu párty stanů, altánů a prodejních stánků.


Vzorový formulář
 pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení: Vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy.

Produkt přidán k porovnání.
Produkt přidán k porovnání.